مقايسه آگهی ها

sevil

تماس با sevil

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 60

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

1,006,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 60

رزیدنس

5 ماه قبل

1,610,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 80

رزیدنس

5 ماه قبل

3,045,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 54

رزیدنس

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 41.75

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,422,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 41.75

رزیدنس

5 ماه قبل

1,495,000لیر

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3m²: 150

خانه ویلایی

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3m²: 250

خانه ویلایی

sevil

5 ماه قبل

5,462,000لیر

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3m²: 250

خانه ویلایی

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3m²: 250

خانه ویلایی

sevil

5 ماه قبل

5,462,000لیر

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3m²: 250

خانه ویلایی

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,012,500لیر

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 113

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

1,035,000لیر

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 113

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3m²: 210

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

4,830,000لیر

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3m²: 210

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2m²: 75

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

3,162,500لیر

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2m²: 75

رزیدنس

5 ماه قبل

2,415,000لیر

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 54

رزیدنس

5 ماه قبل

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2m²: 150

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,500,000

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2m²: 150

رزیدنس

5 ماه قبل

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 90

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

1,069,500لیر

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 90

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 6تعداد حمام: 4m²: 500

خانه ویلایی

sevil

5 ماه قبل

3,450,000لیر

تعداد اتاق خواب: 6تعداد حمام: 4m²: 500

خانه ویلایی

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3m²: 257

خانه ویلایی

sevil

5 ماه قبل

1,495,000لیر

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3m²: 257

خانه ویلایی

5 ماه قبل

3,910,000لیر

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 140

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 4m²: 280

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

5,290,000لیر

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 4m²: 280

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 160

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,300,000لیر

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 160

رزیدنس

5 ماه قبل

5 ماه قبل

1,212,000لیر

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 69

رزیدنس

5 ماه قبل

764,750لیر

حمام: 1m²: 38

رزیدنس

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 73

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

1,322,500لیر

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 73

رزیدنس

5 ماه قبل

977,500لیر

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 55

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 4m²: 280

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

6,957,500لیر

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 4m²: 280

رزیدنس

5 ماه قبل

1,552,500لیر

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 80

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 130

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,012,500لیر

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 130

رزیدنس

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 30

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

333,500لیر

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 30

رزیدنس

5 ماه قبل

حمام: 1m²: 28

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

511,750لیر

حمام: 1m²: 28

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 120

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,300,000لیر

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 120

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 200

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

6,900,000لیر

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2m²: 200

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 4m²: 220

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

6,440,000لیر

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 4m²: 220

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 3.5تعداد حمام: 3m²: 122

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

3,656,000لیر

تعداد اتاق خواب: 3.5تعداد حمام: 3m²: 122

رزیدنس

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 60

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

1,006,250لیر

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 60

رزیدنس

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 67

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

1,437,500لیر

اتاق خواب: 1حمام: 1m²: 67

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,012,000لیر

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 112

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

1,150,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 112

رزیدنس

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 112

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

1,035,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 112

رزیدنس

5 ماه قبل

3,124,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 54

رزیدنس

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 54

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

3,392,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 54

رزیدنس

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 54

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

3,045,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 54

رزیدنس

5 ماه قبل

2,422,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 41.75

رزیدنس

5 ماه قبل

2,422,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 41.75

رزیدنس

5 ماه قبل

حمام: 1m²: 50

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

632,500لیر

حمام: 1m²: 50

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 107

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,645,000لیر

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 107

رزیدنس

5 ماه قبل

حمام: 1m²: 46

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

575,000لیر

حمام: 1m²: 46

رزیدنس

5 ماه قبل

واحد یک خوابه در مرکز استانبول ۲۰۰-۲۱۱| خرید ملک در ترکیه

Bomonti, Birahane Sokak, Cumhuriyet, Cumhuriyet Mahallesi, Şişli, Istanbul, Marmara Region, 34381, Turkey

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 76

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

1,667,500لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 76

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,012,500لیر

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,012,500لیر

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,012,500لیر

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,012,000لیر

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 105

رزیدنس

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 112

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

1,150,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 112

رزیدنس

5 ماه قبل

3,124,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 54

رزیدنس

5 ماه قبل

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 112

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

1,035,000لیر

اتاق خواب: 1+1حمام: 1m²: 112

رزیدنس

5 ماه قبل

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 107

رزیدنس

sevil

5 ماه قبل

2,645,000لیر

تعداد اتاق خواب: 2+1تعداد حمام: 2m²: 107

رزیدنس

5 ماه قبل


Right Menu Icon